Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GERUBA CHOCOLADE B.V.

Handelend onder de handelsnaam Chicolate.                               

KVK       55.41.54.23

 

1. DEFINITIE
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Geruba Chocolade B.V handelend onder de handelsnaam Chicolate, gevestigd Kleine Breinder 1 te 6365 ET Schinnen, hierna te noemen: Geruba.
b. Opdrachtgever: een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Geruba

 

1. BESTELLEN: Bestellingen plaatsen: de opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen per email: info@gerubachocolade.nl of bestellingen@gerubachocolade.nl.

1.1: De opdrachtgever kan een bestelling plaatsen via de emailadressen info@gerubachocolade.nl of bestelling@gerubachocolade.nl. In verband met levertijd van één week wordt gewerkt met vaste leverdagen. De leverdag wordt samen met de klant vooraf bepaald. Elke bestelling dient minimaal 1 werkdag voorafgaand aan de besteldag te worden geplaatst. Geruba behoudt zich te allen tijde het recht voor af te wijken van leverdatums.

 

2. BEZORGEN: Bestellingen in Nederland worden vanaf € 250,- excl. btw franco-huis bezorgd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden deze voorwaarden.

In overleg met Geruba kan ook door de opdrachtgever de bestelling worden opgehaald.

2.1 Vervoersrisico: Ontstane schade bij afhalen is voor risico van de opdrachtgever.

 

3. PRIJZEN: Alle prijzen vermeld op de website www.gerubachocolade.nl en www. Gerubabusiness.com zijn exclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

 

4. BETALING: Na bestelling van onze producten verzenden wij eerst een orderbevestiging met hierin de gemaakte afspraken over de bestelling zoals ontwerp, prijs, afhaaldatum.

4.1 De  factuur wordt gelijktijdig aan opdrachtgever gestuurd met de levering van de bestelling. Wanneer er sprake is van deellevering, ontvangt de opdrachtgever bij de eerste deellevering de factuur voor de volledige bestelling.

Bij de eerste bestelling geldt vooraf betaling. Dit kan enerzijds door vooraf betaling aan Geruba, danwel uitsluitend a contant aan de chauffeur cq. bezorger van Geruba.

4.2 Bankgegevens: Betalingen kunnen o.v.v. het factuurnummer overgemaakt worden op rekeningnummer van Geruba Chocolade B.V..

4.3 Geruba is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever administratiekosten van € 12,50 en een vertragingsrente van 12% op jaarbasis, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen, te berekenen.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Adressering/data: Geruba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of verzend- /afhaaldata.

5.2 Schade: Geruba is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is Geruba slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming. Indien Geruba aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 Allergieën: Geruba maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, gluten, amandelschil, noten en maïs. Geruba is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit.

5.4 In geval van onmogelijkheid tot levering door toedoen van derden of in geval van overmacht, kan Geruba niet aansprakelijk gesteld worden.
In geval van ziekte of overmacht zal Geruba er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.

5.5 Omdat alle producten ambachtelijk met de hand versierd zijn, kunnen de vormen, kleuren, gewichten en decoraties van onze producten afwijken van de producten getoond op onze website www.gerubachocolade.nl en/of www.gerubabusiness.com. Geruba kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5.6 Geruba behoudt zicht het recht voor ten alle tijden deze voorwaarden te wijzigen.

 

6. WIJZIGINGEN: Om een wijziging van een bestelling door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met Geruba.

Geruba kan niet garanderen dat de bestelling nog gewijzigd kan worden. Vanaf 5 werkdagen voor de gewenste datum van de bestelling zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten worden bij wijziging in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

7. ANNULERING: Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met Geruba. Vanaf 5 werkdagen voor de gewenste datum is restitutie van het orderbedrag niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten bij annulering worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

8. KLACHTEN: Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met Geruba. Dit kan via info@gerubachocolade.nl

 

9. PRIVACY: Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

10. AUTEURSRECHT: Alle woord- en beeldmerken op www.gerubachocolade.nl en www.gerubabusiness.com zijn eigendom van Geruba, tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geruba is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

 

 11. VERZUIM/ONTBINDING:
11.1 Indien de opdrachtgever, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Geruba is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de opdrachtgever gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Geruba tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan Geruba toekomende rechten.
11.2 Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien Geruba aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.

De geldende tarieven voor incassokosten zijn:

  • Minimumtarief                              € 40,00
  • 15% over eerste                            € 2.500,00
  • 10% over volgende                      € 2.500,00
  • 5% over volgende                         € 5.000,00
  • 1% over de volgende                  € 190.000,00
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uit-oefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

 

12. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1 De rechter van de vestigingsplaats van Geruba, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. Geruba houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.
12.2 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

 

13. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en op overzoek verkrijgbaar bij de Geruba.

 

14. SLOTBEPALING: De overeenkomsten en algemene voorwaarden van Geruba beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen Geruba en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Geruba en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.